Slovníček japonských výrazů

Naučte se japonské výrazy používané v karate

V závorce za názvem je uvedena správná výslovnost.

VŠEOBECNÉ VÝRAZY

 • BU - válka, boj, válečný, bojový.
 • BUSHI - (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty - samuraje.
 • BUSHIDO - (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost.
 • BUDO - (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění.
 • BUJUTSU - (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu.
 • BUGEI - válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu.
 • BUJIN - válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bushi.
 • BUKE - válečnická rodina, válečnický klan.
 • DÓ - cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění.
 • RYU - (rjů) škola, směr, styl.
 • DÓJÓ - (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu.
 • HONBU DOJO - (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy.
 • BUDOKAN - centrum pro výuku budo.
 • BUDOKA - ten kdo cvičí bojová umění, tedy budo.
 • KARATEKA - ten kdo cvičí karate.
 • AIKIDOKA - ten kdo cvičí aikido.
 • JUDOKA - (džudoka) ten kdo cvičí judo.
 • KENDOKA - ten kdo cvičí kendo.NINJA - (nindža) adept ninjutsu.
 • GI, DOGI - oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono.
 • KARATEGI - oblek na cvičení karate.
 • JUDOGI - (džudogi) oblek na cvičení judo.
 • OBI - pás nošený ke gi.
 • HAKAMA - široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi.
 • KYU - (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého.
 • DAN - mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem.
 • YUDANSHA - (judanša) nositel technického stupně dan.
 • MUDANSHA - (mudanša) doslova bez danu (mu - nic), cvičenec který není nositelem stupně dan.
 • RENSHI - (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan.
 • KIOSHI - (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan.
 • HANSHI - (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan.
 • SHIHAN - (šihan) mistr.
 • SENSEI - (sensej) učitel, oslovení učitele - instruktora v bojovém umění.
 • SEMPAI - (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor.
 • KOHAI - (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník.
 • KAMIZA - čestné místo v dójó.
 • SHINZA - čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem.
 • ZANSHIN - (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.
 • KI - vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka.
 • KIME - ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do
 • tohoto jediného bodu.
 • KIAI - bojový výkřik.MAAI - (maaj) vzdálenost mezi soupeři.
 • KIHON - základní techniky.
 • KIHON IDO - cvičení základní techniky v pohybu.
 • KATA - forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku.
 • KUMITE - cvičení s partnerem, zápas.
 • YAKUSOKU KUMITE - (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob.
 • JIYU KUMITE - (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas.
 • KIHON KUMITE - základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu.
 • IPPON KUMITE - kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí.
 • KIHON IPPON KUMITE - základní kumite na jeden krok.
 • GOHON KUMITE - kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok.
 • OKURI KUMITE - kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem.
 • HAPPO KUMITE - kumite proti více útočníkům.
 • RANDORI - cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite.
 • SHIAI - (šaj) utkání, soutěžní zápas.
 • SUN DOME – zastavení útoku těsnš před cílem
 • BUNKAI - aplikace technik se soupeřem v kata.
 • EMBUSEN - linie pohybu, půdorys v kata
 • MAE - dopředu.
 • YOKO - (joko) stranou.
 • USHIRO - (uširo) dozadu.
 • MIGI - pravý, vpravo.
 • HIDARI - levý, vlevo.
 • GYAKU - (gjaku) opačný, protilehlý.
 • IRIMI - vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř.SUWARI - v kleče, v sedě.
 • SEIZA - (sejza) sed klečmo na patách.
 • REI - (rej) pozdrav prováděný úklonou.
 • SENSEINI REI - pozdrav učiteli.
 • SHOMENNI REI - pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu.
 • SHINZANI REI - pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó.
 • OTAKANI REI - vzájemný pozdrav s partnerem.
 • RICU REI - pozdrav v postoji.
 • ZA REI - pozdrav v sedu klečmo na patách.
 • TORI - ten který provádí techniku, ten kdo útočí.
 • BOGYO - obrana.
 • KOKYU HO - (kokju hó) dechová cvičení.
 • MISOGI - doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení.
 • NOGARE - způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki.
 • IBUKI - způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla.
 • TEGATANA - takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč.
 • TAMESHI VARI - přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem.
 • TAMESHI GIRI - sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem.
 • TATAMI - žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy.
 • MAKIWARA - úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.

ČÁSTI TĚLA

 • TAI - tělo
 • MEN - hlava, čelo.
 • YOKOMEN - (jokomen) spánek.
 • SHOMEN - (šómen) 1. čelo, 2. čelní strana.
 • MUNE - hrudník.
 • HARA - podbřišek.
 • SEIKA TANDEN - oblast podbřišku asi na dva prsty pod pupkem, pomyslný střed těla.
 • GOSHI - (goši) bok. Občas psáno (Koshi/Koshi kamae)
 • TE - 1. ruka, 2. původní název pro karate, který znamenal ruku.
 • SEIKEN - (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí.
 • URAKEN - hřbet zavřené pěsti, také označení úderu který se touto úderovou plochou provádí.
 • TETSUI - malíková strana zavřené pěsti, tzv. pěst kladivo.
 • KENTSUI - jiný výraz pro tetsui.
 • SHUTSUI - (šutsui) tzv. pěst kladivo, jiný výraz pro tetsui.
 • TEISHO - (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky.
 • SHOTEI – (šotej) dlaň otevřené ruky, jiný název pro teisho.
 • HAISHU - (hajšu) hřbet otevřené ruky.
 • SHUTO - (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka.
 • HAITO - (hajto) palcová hrana otevřené ruky.
 • SEIRYUTO - (seirjutó) začátek malíkové hrany za zápěstím, tzv. volská čelist.
 • NUKITE - špičky natažených prstů, takzvaná ruka - kopí.
 • IPPON NUKITE - špička nataženého ukazováčku, tzv. jednoprstá ruka kopí.
 • NIHON NUKITE - špičky nataženého ukazováčku a prostředníčku, tzv. dvouprstá ruka kopí.
 • YONHON NUKITE - (jonhon nukite) špičky natažených prstů ukazováčku až malíčku, tzv. čtyřprstá ruka kopí.
 • HIRAKEN - tzv. poloviční pěst, klouby prstů jen napůl zavřené pěsti.IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem ukazováku, tzv. jednokloubová pěst.
 • NAKADAKA IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem prostředníku, tzv. jednokloubová pěst prostředníku.
 • KAKUTO - vnější strana dovnitř ohnutého zápěstí.
 • KUMADE - dlaň včetně skrčených prstů, tzv. medvědí tlapa.
 • WASHIDE - ( wašide ) špičky prstů sevřených do špetky, tzv. orlí ruka, orlí zobák.
 • KEITO - hrana ruky od zápěstí k palci, tzv. kuřecí hřebínek.
 • KEN - zavřená pěst.
 • KAISHO - (kajšó) otevřená ruka.
 • KOTE - zápěstí.
 • WAN - paže, respektive předloktí, jiný výraz pro ude.
 • WANTO - meč paže, předloktí, jiný výraz pro ude.
 • SHUBO - předloktí, doslova hůl paže, jiný výraz pro wanto.
 • UDE - předloktí, jiný výraz pro wanto.
 • HAIWAN - horní strana (hřbet) paže, respektive hřbet předloktí.
 • GAIWAN - vnější strana paže, respektive vnější strana předloktí.
 • NAIWAN - vnitřní strana paže, respektive vnitřní strana předloktí.
 • SHUWAN - (šůwan) spodní strana paže, respektive spodní strana předloktí.
 • EMPI - loket, úder loktem.
 • HIJI - (hidži) loket, jiný výraz pro empi.
 • KOSHI - (koši) bříško chodidel za prsty.
 • JOSOKUTEI - (džósokutei) tzv. zvednutá noha, jiný výraz pro koshi.
 • SOKUTO - malíková hrana nohy, tzv. mečová noha.
 • KAKATO - pata.
 • ENSHO - (enšo) kulatá pata, jiný výraz pro kakato.
 • HAISOKU - (hajsoku) nárt.
 • SOKUTEI - chodidlo.
 • TSUMASAKI - špičky prstů nohou.HIZA, HIZAGASHIRA - koleno.
 • SHITTSUI - (šitcui) koleno, jiný výraz pro hiza, doslova kolenní kladivo.
 • JODAN - (džódan) horní pásmo - hlava a krk.
 • CHUDAN - (čůdan) střední pásmo - od pasu ke krku.
 • GEDAN - spodní pásmo - od pasu dolů.

NÁZVY POSTOJŮ

 • ZENKUTSU DACHI - (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu.
 • NEKOASHI DACHI - (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku.
 • NEKOASHI DACHI SHOMEN - (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu.
 • NEKOASHI DACHI HANMI - (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany.
 • NEKOASHI DACHI MAHANMI - (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu.
 • KIBA DACHI - (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.
 • SHIKO DACHI - (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni.
 • NAIFANCHI DACHI - (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi.
 • TATESEISHAN DACHI - (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou.
 • YOKOSEISHAN DACHI - (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu.
 • KOKUTSU DACHI - (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj.
 • SANCHIN DACHI - (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin.
 • FUDO DACHI - (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj.
 • HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce.
 • MUSUBI DACHI - (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný).
 • HEISOKU DACHI - (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný).
 • HEIKO DACHI - (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen.
 • HACHIJI DACHI - (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven.
 • SOTO HACHIJI DACHI - (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi.
 • UCHI HACHIJI DACHI - (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi.KOSA DACHI - (kosa dači) postoj se zkříženými nohami.
 • SAGI ASHI DACHI - (sagi aši dači) postoj na jedné noze.
 • RENOJI DACHI - (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L.
 • TEIJI DACHI - (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T.

NÁZVY KRYTŮ

 • JODAN UKE - (džódan uke) kryt na horní pásmo.
 • CHUDAN UKE - (čudan uke) kryt na střední pásmo.
 • GEDAN UKE - kryt na spodní pásmo.
 • AGE UKE - druh krytu na horní pásmo.
 • SOTO UKE - vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke.
 • UCHI UKE - (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke.
 • SHUTO UKE - (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou.
 • TATE SHUTO UKE - (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze.
 • GEDAN BARAI - doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo.
 • MAWASHI UKE - (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou.
 • JUJI UKE - (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou.
 • MOROTE UKE - dvojitý kryt podpořený druhou rukou.
 • OSAE UKE - kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky.
 • TE OSAE UKE - kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke.
 • OTOSHI UKE - (otoši uke) kryt sražením dolů.
 • KAKE UKE - kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku.
 • SHUTO KAKE UKE - (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky.
 • TEKUBI KAKE UKE - kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem.
 • KAKIWAKE UKE - dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením.
 • KAKIWAKE SHUTO UKE - (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou.
 • UDE UKE - kryt předloktím.
 • SOTO UDE UKE - vnější kryt předloktím.
 • UCHI UDE UKE - (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím.
 • HAISHU UKE - (hajšu uke) kryt hřbetem ruky.
 • TEISHO UKE - (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní.NAGASHI UKE - (nagaši uke) plynulý kryt smetením - odchýlením.
 • HAIWAN NAGASHI UKE - (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.
 • TE NAGASHI UKE - (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní).
 • SEIRYUTO UKE - kryt hranou ruky seiryuto.
 • KEITO UKE - kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím.
 • SUKUI UKE - kryt podebráním, popotažením, zachycením.
 • SHO SUKUI UKE - (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní.
 • MAEUDE DEAI OSAE UKE - kryt stlačením předloktí
 • MAEUDE HINERI UKE - kryt otočením předloktí.
 • SOKUMEN AWASE UKE - kombinovaný kryt oběma rukama stranou.
 • TEISHO AWASE UKE - dvojitý kryt spojenými dlaněmi.
 • TSUKAMI UKE – kryt držením
 • RYOSHO TSUKAMI UKE - kryt držením oběma rukama.
 • SOKUTEI MAWASHI UKE - obloukový kryt chodidlem.
 • SOKUTEI OSAE UKE - kryt stlačením chodidlem.
 • SOKUTO OSAE UKE - kryt stlačením hranou nohy.
 • SOKUBO KAKE UKE - kryt holení zahákováním.
 • ASHIKUBI KEKE UKE - kryt kotníkem pomocí zahákování.

NÁZVY KOPŮ

 • MAEGERI - kop vpřed.
 • YOKOGERI - kop stranou.
 • SOKUTOGERI - kop stranou, - název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri.
 • USHIROGERI - (uširogeri) kop vzad.
 • MAWASHIGERI - (mavašigeri) obloukový kop.
 • URAMAWASHIGERI - (uramavašigeri) obloukový kop patou.
 • USHIROMAWASHIGERI - (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou.
 • GYAKU MAWASHIGERI - (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven.
 • NIKACUKIGERI - obloukový kop ploskou chodidla dovnitř.
 • URA NIKACUKIGERI - obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.
 • HIZAGERI - kop kolenem.
 • MAEHIZAGERI - kop kolenem vpřed.
 • MAWASHIHIZAGERI - (mawašihizageri) obloukový kop kolenem.
 • TOBIGERI - kop ve výskoku.
 • MAE TOBIGERI - kop ve výskoku vpřed.
 • YOKO TOBIGERI - kop ve výskoku stranou.
 • MAWASHI TOBIGERI - (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku
 • USHIROMAWASHI TOBIGERI - (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou.
 • KAKATOGERI - kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo.
 • KINGERI - švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie.
 • FUMIKOMI - dupnutí, kop dupnutím.
 • FUMIKIRI - kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri.
 • KEKOMI - přímý kop, na rozdíl od keage.
 • KEAGE - kyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi.
 • MAEGERI KEAGE - švihový kop vpřed.
 • MAEGERI KEKOMI - přímý kop vpřed.YOKOGERI KEAGE - švihový kop stranou.
 • YOKOGERI KEKOMI - přímý kop stranou.
 • NIDAN GERI - dvojitý kop.
 • NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna.

NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ

 • JODAN CUKI - (džódan cuki) úder na horní pásmo.
 • CHUDAN CUKI - (čůdan cuki) úder na střední pásmo.
 • GEDAN CUKI - úder na spodní pásmo.
 • OICUKI, JONCUKI - (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný).
 • GYAKUCUKI - (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).
 • MAWASHICUKI - (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák.
 • NAGASHICUKI - (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem.
 • TOBIKOMICUKI - úder s výpadem, skočení do úderu.
 • GYAKUTOBIKOMICUKI - výpad, skočení do úderu gyakucuki.
 • KIZAMI CUKI - prodloužený úder s vytočením ramen.
 • KAGICUKI - hákový úder, krátký hák.
 • AGECUKI - úder zespoda nahoru, zvedák.
 • CHOKUCUKI - (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů.
 • TATECUKI - úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze.
 • URACUKI - krátký úder bez rotace.
 • JONCUKI NOTSUKOMI - (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu.
 • GYAKUCUKI NOTSUKOMI - úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu
 • MOROTECUKI - úder obouma rukama současně (dvojitý úder).
 • YAMACUKI - (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou.
 • AWASECUKI - dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U.
 • HASAMI CUKI - tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě.
 • HEIKO CUKI - obouruční paralelní přímý úder.
 • RENCUKI - vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama).
 • DANCUKI - opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou).
 • YOKO MAWASHI UCHI - (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně.TATE MAWASHI UCHI - (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv.
 • SHUTO UCHI - (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky.
 • SHUTO YOKOMEN UCHI - (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů.
 • SHUTO GAMEN UCHI - (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru.
 • SHUTO OTOSHI UCHI - (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů.
 • UCHI SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto yokomen uchi.
 • SOTO SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto gamen uchi.
 • HAITO UCHI - (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky.
 • URAKEN UCHI - (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti.
 • YOKOURAKEN UCHI - (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken.
 • TATEURAKEN UCHI - (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken.
 • SHOMEN URAKEN UCHI - (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi.
 • FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI - (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů.
 • TETSUI UCHI - (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem.
 • KENTSUI UCHI - (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi.
 • YOKOTETSUI UCHI - (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui.
 • TATETETSUI UCHI - (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui.
 • TETSUI UCHI YOKOMAWASHI - (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi.
 • TETSUI UCHI TATEMAWASHI - (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.
 • EMPI UCHI - (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem.
 • HIJI ATE - úder loktem, jiný výraz pro empi uchi.
 • MAE EMPI UCHI - (mai empi uči) úder loktem vpřed.
 • YOKO EMPI UCHI - (joko empi uči) úder loktem stranou.MAWASHI EMPI UCHI - (mawaši empi uči) obloukový úder loktem.
 • USHIRO EMPI UCHI - (uširo empi uči) úder loktem vzad.
 • TATE EMPI UCHI - (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi.
 • AGE EMPI UCHI - (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi.
 • OTOSHI EMPI UCHI - (otoši empi uči) úder loktem dolů.
 • MAE HIJI ATE - (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi.
 • YOKO HIJI ATE - (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi.
 • OTOSHI HIJI ATE - (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi.
 • USHIRO HIJI ATE - (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi.

NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ

 • ATEMI - úder, rána, rozdrcení.
 • KANSETSU - páčení, páka.
 • NAGE - hod, podraz.
 • TOBI - skok.
 • CUKI - přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki.
 • UCHI - (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí.
 • GERI, KERI - kop nohou.
 • UKE - 1. kryt. / 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání.
 • OSAE - (osaj) kontrola tlačením, ovládnutí.
 • ZHIME - (žime) škrcení.
 • WAZA - technika.
 • KOGEKI WAZA - útočná technika.
 • BOGYO WAZA - (bogjó vaza) obraná technika.
 • ATEMI WAZA - technika úderů, drtící technika.
 • CUKI WAZA - technika přímých úderů.
 • UCHI WAZA - (uči vaza) technika seků.
 • GERI WAZA - technika kopů.
 • UKE WAZA - technika krytů.
 • KANSETSU WAZA - technika páčení.
 • NAGE WAZA - technika hodů, porazů.
 • OSAE WAZA - technika držení.
 • ZHIME WAZA - (žime vaza) technika škrcení.
 • UKEMI WAZA - technika pádů.
 • DACHI WAZA - (dači vaza) technika postojů.
 • TE WAZA - technika rukou.ASHI WAZA - (aši vaza) technika nohou.
 • TACHI WAZA - (tači vaza) techniky ve stoje.
 • SUWARI WAZA - techniky v kleče.
 • RENRAKU WAZA - kombinace technik.
 • JIYU WAZA - (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink.
 • HANMI - postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed).
 • MIGI HANMI - pravý postoj.
 • HIDARI HANMI - levý postoj.
 • AI HANMI - (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř.
 • GYAKU HANMI - (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.
 • DACHI - (dači) postoj.
 • SHIZENTAI - (šizentai) přirozený postoj.
 • KAMAE - bojový střeh.
 • AYUMI ASHI - (ajumi aši) chůze se střídáním nohou.
 • SURI ASHI, SURIKOMI ASHI - (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou.
 • OKURI ASHI - (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha.
 • TAI HIRAKI - úhyb částečným obratem.
 • TAI SABAKI - (taj sabaki) úhyb tělem.
 • TENKAN - zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido.
 • IRIMI TENKAN - krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido.
 • SHIKKO - (šikó) chůze po kolenou.
 • UKEMI - pády.
 • MAE UKEMI - pád vpřed.
 • YOKO UKEMI - (joko ukemi) pád stranou.
 • USHIRO UKEMI - (uširo ukemi) pád vzad.
 • ZENPO UKEMI - pád vpřed na ruce bez kotoulu.ZENPO KAITEN UKEMI - pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi.
 • KIRI, GIRI - sek, respektive řez mečem.
 • METSU BUSHI - (metsu buši) - doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči.
 • KUZUSHI - (kuzuši) vychýlení soupeře.
 • KESA GATAME - vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi.
 • TURIFUNE - tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido.
 • HIKITE - poloha ruky v nápřahu u boku.
 • MIZU NAGARE - poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.POVELY
 • YOI - (joj) pozor, připravte se.
 • HAJIME - (hadžime) začněte.
 • YAME - (jame) přerušte, zastavte cvičení.
 • MATE - zastavte, stejně jako yame.
 • MAWATE - otočte se.
 • DODZO - prosím ve smyslu můžete začít, cvičte.
 • SUZUKETE - pokračujte.
 • ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU - (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon).